Điện giải inox

Điện giải thường được nhắc đến như một “mạ ngược lại” quá trình. Điện trong tự nhiên, điện giải inox sử dụng một sự kết hợp của sửa chữa hiện tại và một hóa chất điện giải hồ pha trộn để loại bỏ sai sót từ bề mặt của một phần kim loại.